دومین و سومین ماهنامه کارگروه حفاظت فلز و مینا


اخبار, انتشارات, جدید, دانلود, ماهنامه / پنجشنبه, سپتامبر 24th, 2020

 دومین و سومین ماهنامه کارگروه حفاظت فرش و منسوجات “گروه حفاظت ایکوم ایران” سال اول – شماره دوم و سوم – مرداد و شهریور 1399 منتشر شد.

مطالب این شماره:

سخن سرپرست کارگروه: خانم منصوره نظارتی زاده

معرفی متدهای آزمایشگاهی در آرکئومتالوژی و معرفی کتاب مقدمه‌ای بر باستان شناسی علمی: آقای سید محمد امین امامی

معرفی هنر مینا سازی: خانم الهه حجاری

معرفی و شناخت پدیده مس آلیاژ نشده در اشیاء برنزی باستانی (UCI): خانم محبوبه بی‌غم

فولاد جوهردار، تجلی هنر ایران: زهرا کارآمد

انفجار بیروت: بیانیه گروه حفاظت ایکوم ایران

Beirut Explosion: IRAN ICOM Conservation Commission Statement

Recommedations, General Requirments, Hygienic and Technical  Principles for Re-opening of Museums during Coronavirous Pandemic

IOS-Monthly Journal 2 and 3- Conservation of Metal and Enamel Working Group