سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی, کارگروه حفاظت سنگ و هنرهای صخره‌ای, کارگروه‌ها / دوشنبه, اکتبر 12th, 2020

سیزدهمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه حفاظت سنگ و هنرهای صخره‏‌ای، با حضور خانم دکتر پریسا عبدالهی، سرپرست کارگروه تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت و جناب آقای شهرام رهبر، سرپرست کارگروه حفاظت سنگ و هنرهای صخره‌‏ای، روز چهارشنبه مورخ 1399/07/23 ساعت 18 تا 19؛ در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم ایران در فضای اینستاگرام به نشانی   WWW.INSTAGRAM.COM/ICOM.CC.IRAN  برگزار خواهد شد.