حفاظت آرایه‌های معماری

اولین ماهنامه خبری کارگروه حفاظت آرایه‌های معماری “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره اول – اسفند 1398

The First Newsletter Conservation of Architectural Decorations Working Group

 

دومین ماهنامه خبری کارگروه حفاظت آرایه های معماری “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول شماره دوم – فروردین 1399

The Second Monthly Newsletter Conservation Of Architectural Decorations Working Group

 

سومین ماهنامه خبری کارگروه حفاظت آرایه های معماری “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول شماره سوم – اردیبهشت 1399

Third Monthly Journal- Conservation of Architectural Decorations Working Group.pdf