حفاظت فرش ،بافته ها و منسوجات

ماهنامه‌های منتشر شده کارگروه حفاظت فرش و منسوجات:

اولین ماهنامه کارگروه حفاظت فرش و منسوجات “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره اول – فروردین 1399

Monthly Journal 1- Conservation of Carpets and Textiles Working Group- ICOM-CC-IRAN

دومین و سومین ماهنامه کارگروه حفاظت فرش و منسوجات “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره دوم و سوم – اردیبهشت و خرداد 1399

IOS-Monthly Journal 2 and 3- Conservation of Carpets and Textiles Working Group